Önümler we suratlar

Ululyklaryň köpüsi üçinkiçi gazuw ýollary, skid ýükleýjiniň ýollary, rezin ýollar, ASV ýollary, weekskawator ýassyklary, Önümçilik tejribesi bolan zawod “Gator Track” täze enjamlary hödürleýär.Gan, der we göz ýaşlary arkaly çaltlyk bilen giňelýäris. Biz işiňizi gazanmak we uzak möhletli hyzmatdaşlygy ýola goýmak isleýäris.

7 ýyldan gowrak tejribe company Kompaniýamyz dürli görnüşli ýollary öndürmekde elmydama tutanýerlidir.Önümçilik döwründe 30 ýyllyk iş tejribesi bolan müdirimiz ähli proseduralaryň berk berjaý edilmegini üpjün etmek üçin patrullyk edýär.Satuw toparymyz ýokary tejribeli we hyzmatdaşlygymyzyň diýseň hezil boljakdygyna ynanýarys.Häzirki wagtda Russiýada, Europeewropada, ABŞ-da, Eastakyn Gündogarda we Afrikada uly sarp ediji bazamyz bar.Hyzmatyň her bir müşderini kanagatlandyrmak üçin kepillikdigine hemişe ynanýarys, hil bolsa özenidir.
 • 450x71x86 Atlas Bobcat ocewrokom Kubota Nagano Neuson üçin rezin ekskawator ýollary
 • Kauçuk yzlar 400X72.5kw ekskawator ýollary

  Kauçuk yzlar 400X72.5kw ekskawator ýollary

  Biz hakda Biz hemişe bir adamyň häsiýetiniň önümleriň hilini kesgitleýändigine, jikme-jiklikler önümleriň hilini kesgitleýändigine ynanýarys, Zawod çeşmesi Hytaýdan soňky kauçuk yzlary ekskawator yzlary rezin yzlary (400X72.5kw), içerki önümleri mähirli garşylaýarys. we daşary ýurtly müşderiler bize sorag iberýärler, biziň 24 sagat iş toparymyz bar!Islendik wagt biz siziň ýoldaşyňyz bolmak üçin şu ýerde.“Gator Track” zawodynyň öň ýanynda biz AIMAX, rezin söwdagäri ...
 • Kauçuk yzlar 450X81.5KB ekskawator ýollary

  Kauçuk yzlar 450X81.5KB ekskawator ýollary

  ABŞ hakda “Gator Track” zawodyndan öň, biz 15 ýyldan gowrak wagt bäri rezin ýollar üçin söwdagär AIMAX.Müşderilerimize has gowy hyzmat etmek üçin bu ugurdaky tejribämizden peýdalanyp, satyp boljak mukdarymyzy däl-de, eýsem guran her bir gowy ýolumyzy zawod gurmak islegimizi duýduk.2015-nji ýylda baý tejribeli inersenerleriň kömegi bilen “Gator Track” döredildi.Ilkinji ýolumyz 2016-njy ýylyň 8-nji martynda guruldy. 2016-njy ýylda gurlan jemi 50 konteýner üçin şu wagta çenli bary-ýogy 1 palçyk ...
 • KUBOTA K013 K015 KN36 KH012 KH41 KX012 üçin 230X96X30 rezin ýol

  KUBOTA K013 K015 KN36 KH012 KH41 KX012 üçin 230X96X30 rezin ýol

  Önümiň jikme-jigi Rezin ýodanyň aýratynlygy 1 Polat sim Iki üznüksiz mis örtükli polat sim, güýçli dartyş güýji üpjün edýär we rezin bilen has ýokary baglanyşygy üpjün edýär.2 Rezin goşundy kesmek we geýmäge çydamly rezin birleşme 3 metal ýasamak arkaly bir bölek senet goýuň, ýoluň gapdal deformasiýasynyň öňüni alyň.Önümçilik prosesi Näme üçin bizi saýlaýarys Müşderileriň soraglaryny çözmek üçin ýokary netijeli toparymyz bar.Biziň maksadymyz “100% müşderi kanagatlandyrmak ...
 • Kauçuk yzlar T450X100K Skid rul ýükleýjiler

  Kauçuk yzlar T450X100K Skid rul ýükleýjiler

  Biz hakda gülläp ösýän iş tejribämiz we oýlanyşykly çözgütlerimiz bilen, indi gowy lomaý satyjylar üçin Hytaýyň içerki ulag ätiýaçlyk şaýlary üçin rezin ýodajyk, öňdebaryjy öndüriji we eksportçy hökmünde, kontinentara geljegi uly alyjylar üçin ygtybarly üpjünçi hasaplandyk. , ýokary hilli we kabul ederlikli bahalarymyz sebäpli halkara bazarlarynda, esasanam Amerikada we Europeewropada ajaýyp ýazgylardan lezzet alýarys.Biziň pr ...
 • Kauçuk yzlar ZT320X86 Skid rul ýükleýjiler

  Kauçuk yzlar ZT320X86 Skid rul ýükleýjiler

  Biz hakda “Hil, öndürijilik, innowasiýa we bitewilik” iş ruhumyzy dowam etdirýäris.Baý çeşmelerimiz, iň häzirki zaman tehnikalarymyz, tejribeli işçilerimiz we ajaýyp üpjün edijilerimiz bilen müşderilerimiz üçin has köp zat döretmegi maksat edinýäris .Biz öz öýüňizden we daşary ýurtlardaky ähli alyjylar bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin aw awlaýarys.Mundan başga-da, müşderiniň lezzeti biziň baky gözlegimizdir.Biziň kompaniýamyz “amatly bahalar, ýokary hilli, netijeli önümçilik wagty we gowy ...
123456Indiki>>> Sahypa 1/17