Kauçuk yzlar 350 × 54.5K ekskawator ýollary

Gysga düşündiriş:


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 / bölegi
 • Min.Order mukdary:10 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 2000-5000 bölek / bölek
 • Port:Şanhaý
 • Tölegiň şerti:L / C, T / T.
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Haryt maglumatlary

  350 x 54.5 x (80 ~ 85)

  230x96x30

  Kauçuk yzyň aýratynlygy

  230X96
  NX bölegi: 230x48
  üznüksiz ýollar.jpg
  IMG_5528
  RUBBER KOMPOND

  Biziňkiekskawator rezin ýolulgamlarymyz, müşderilerimiz bilen tanyşmazdan ozal, her gezek ajaýyp laýyk we iň ýokary öndürijilik üçin OEM spesifikasiýalaryna gabat gelmezden ýa-da ondan ýokary synagdan geçirildi.Trackollarymyzyň ygtybarlylygyny we çydamlylygyny gowulandyrmak üçin, önümçilik wagtynda ulanylýan birleşmeleriň we materiallaryň ISO hil standartlaryna laýyk gelmegini ýa-da aşmagyny üpjün etmek üçin giňişleýin gözleg we dizaýn synaglaryndan geçýärler.Ine, satýan her premium synpymyzda diňe birnäçe aýratynlyk taparsyňyz.

  Premium derejeekskawator ýolyýokary çydamly sintetika bilen garylan ähli tebigy rezin birleşmelerden ýasalýar.Uglerodyň köp mukdary premium ýollary has ýylylyga we guga çydamly edýär, gaty abraziw ýüzlerde işläninde umumy hyzmat möhletini ýokarlandyrýar.Premium ýollarda güýç we berklik gurmak üçin galyň karkasyň içine goýlan yzygiderli ýaralanan polat simleri hem ulanylýar.Mundan başga-da, polat simlerimiz wulkanizirlenen örtükli kauçuk alýar, goralmasa, poslap bilýän çuň gözeneklerden we çyglylykdan goramak üçin.

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik prosesini yzarlaň

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  zawod
  mmexport1582084095040
  Gator Track _15

  Häzirki wagtda 10 sany wulkanizasiýa işgäri, 2 hil dolandyryş işgäri, 5 satyjy işgär, 3 dolandyryş işgäri, 3 tehniki işgär we 5 ammar dolandyryjy we konteýner ýükleýän işgär bar.

  Innowasiýa, hil we ygtybarlylyk kompaniýamyzyň esasy gymmatlyklarydyr.Bu ýörelgeler häzirki wagtda ýokary derejeli kauçuk ýollar 350X54.5K üçin halkara işjeň orta derejeli kompaniýa hökmünde üstünliklerimiziň esasyny düzýär.kiçi ekskawator ýollaryGurluşyk enjamlary enjamlary, Toparymyzyň agzalary alyjylarymyza uly öndürijilik bahasy bilen çözgütler hödürlemegi maksat edinýärler, şeýle hem hemmämiziň maksadymyz dünýäniň dürli künjeginden alyjylary kanagatlandyrmak bolar.

  Size has gowy çözgütleri we hyzmaty hödürlemek üçin ýeterlik ynamymyz bar, sebäbi içerki we halkara derejesinde has güýçli, hünärmen we tejribe gazandyk.

  Bauma Şanhaý2
  surat
  Bauma Şanhaý
  Zawodda gelýän müşderileriň suratlary
  Fransuz sergisi
  Zawodda gezýän müşderileriň suratlary1

  Sorag-jogap

  1-nji sorag : Haýsy artykmaçlyklaryňyz bar?

  A1.Gowy hil.

  A2.Wagtlaýyn gowşuryş wagty.Adatça 1X20 gap üçin 3 hepde

  A3.Smoothük daşamak.Bizde hünärmen iberiş bölümi we ekspeditor bar, şonuň üçin has çalt eltip bermegi we harytlary gowy goramagy wada berip bileris.

  A4.Bütin dünýäde müşderiler.Daşary söwdada baý tejribe, bütin dünýäde müşderilerimiz bar.

  A5.Jogap bilen işjeň. Toparymyz 8 sagatlyk iş wagtynyň dowamynda haýyşyňyza jogap berer.Has giňişleýin soraglar we jikme-jiklikler üçin e-poçta ýa-da onlaýn arkaly habarlaşyň.

  2-nji sorag: Haýsy port size iň ýakyn?

  Adatça Şanhaýdan iberýäris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň