ചൂടുള്ള ശുപാർശ

ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള നിർമ്മാതാവാകാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു

റബ്ബർ ട്രാക്കുകൾ 400X72.5X74 എക്‌സ്‌കവേറ്റർ ട്രാക്കുകൾ

അങ്ങേയറ്റം ദൃഢതയും പ്രകടനവും ഞങ്ങളുടെ സംയുക്ത...

450*71*82 കേസ് കാറ്റർപില്ലർ ഇഹി ഇമെർ സുമിറ്റോമോ റു...

450*71*82 കേസ് കാറ്റർപില്ലർ IHI IMER സുമിതോമോ Ru...

റബ്ബർ ട്രാക്കുകൾ 230X72X43 മിനി എക്‌സ്‌കവേറ്റർ ട്രാക്കുകൾ

ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ കാര്യക്ഷമമായ ഒരു ടീം ഉണ്ട്...

റബ്ബർ ട്രാക്കുകൾ 450X81.5KB എക്‌സ്‌കവേറ്റർ ട്രാക്കുകൾ

യുഎസിനെക്കുറിച്ച് ഗേറ്റർ ട്രാക്ക് ഫാക്ടറിക്ക് മുമ്പ്, ഞങ്ങൾ...

റബ്ബർ ട്രാക്കുകൾ 750X150 ഡമ്പർ ട്രാക്കുകൾ

അങ്ങേയറ്റം ദൃഢതയും പ്രകടനവും ഞങ്ങളുടെ സംയുക്ത...

റബ്ബർ ട്രാക്കുകൾ ASV ട്രാക്കുകൾ

ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി "ന്യായമായ...

ചൂടുള്ള ശുപാർശ

ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളിലും നിങ്ങൾ ഒരു സോൾട്ടയർ മെഷീൻ കണ്ടെത്തും

ഗേറ്റർ ട്രാക്ക് ഫാക്ടറിക്ക് മുമ്പ്, ഞങ്ങൾ AIMAX ആണ്, 15 വർഷത്തിലേറെയായി റബ്ബർ ട്രാക്കുകളുടെ വ്യാപാരിയാണ്.ഈ മേഖലയിലെ ഞങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന്, ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച സേവനം നൽകുന്നതിന്, ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ഫാക്ടറി നിർമ്മിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം തോന്നി, ഞങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന അളവിലല്ല, മറിച്ച് ഞങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച ഓരോ നല്ല ട്രാക്കും അത് കണക്കാക്കുന്നു.